Indragningar


Indragningar görs när ett läkemedel dras tillbaka från marknaden. Detta sker om ett läkemedel bedöms kunna skada eller skapa obehag för konsumenten. En indragning kan gälla en eller flera batcher eller omfatta hela produkten. Indragningens allvarlighetsgrad avseende hälsorisk klassificeras i tre klasser, där klass I anger att indragningen är allvarlig och omedelbart skall åtgärdas. Klass III anger att användning inte medför påtaglig hälsorisk.


ApoEx kommunicerar indragningar på följande sätt:

Vid indragning Klass I kontaktas omgående via telefon och mail (om det finns mailadress), varje beställande enhet dit utleverans har skett.

Via telefon och mail kontaktas även följande: Sjukhusapoteket på resp sjukhus. Sjukhusapoteket säkerställer att informationen om indragningen publiceras på regionens intranät.

Vid Indragning Klass II och Klass III skickas indragningsmeddelandet via mail till Sjukhusapoteket på resp sjukhus.

Varje berörd beställande enhet får meddelande via nästkommande leverans om enheten behöver genomföra någon åtgärd.

Sjukhusapoteket säkerställer att informationen om indragningen publiceras på regionens intranät

Övriga meddelanden från läkemedelsföretag rörande problem och/eller information för en specifik produkt som kan äventyra patientsäkerhet, skall hanteras enligt Klass II och III


Kontaktlista till alla enheter (avdelningar och vårdenheter) hålls aktuell via partsinformationen.